فهرست توصیفی

فهرست توصیفی که بخش اول فهرست نویسی کتاب است شامل نام مولف، عنوان کتاب، وضعیت نشر و تعداد صفحات است. اغلب این اطلاعات را می‌توان از روی صفحه عنوان بدست آورد.

نگاه کنید به اجزای کتاب

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.