فضای هاسدورف

فضای هاسدورف در توپولوژی، فضایی است که در آن بتوان نقاط را با همسایگی جدا کرد.

این فضا به نام فلیکس هاسدورف، از پایه‌گذاران توپولوژی نام گذاری شده است.

== تعریف ==

فرض کنید X یک فضای توپولوژی است و x و y دو نقطه در X هستند. می‌گوییم x و y توسط همسایگی‌های از هم جدا شده‌اند اگر همسایگی مانند U از x و همسایگی مانند V از y موجود باشند به طوریکه این دو همسایگی هیچ اشتراکی نداشته باشند.

فضای X هاسدورف است اگر بتوان هر دو نقطه در X را توسط همسایگی‌هایی از هم جدا کرد. فضاهای هاسدورف، فضاهای T۲ نیز نامیده می‌شوند.

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.