فروگشت

فروگشت یا کاتابولیسم فرایندی است که در آن یاخته ها، مولکول‌های پیچیده را فرومیشکنند و ویران میسازند تا بتوانند از آنها انرژی گرفته و از نیروی آنها بکاهند. از این رو فروگشت یک فرایند برون‌گرمایی (اگزوترمیک) است. فروگشت نیمی از فرایند سوخت‌وساز بدن (دگرگشت یا متابولیسم) را تشکیل می‌دهد. نیمه دیگر فراگشت (آنابولیسم) نام دارد.

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.