فراهنجار

برای نظریه جامعه‌شناختی فراهنجار به مقاله نظریه فراهنجار مراجعه نمایید

به پدیده‌هایی غیرعادی و ناساز با هنجار معمول که زیر عنوان‌هایی مانند دورآگاهی (تله پاتی)، جنبش فراروانی، روح ها، جن‌ها و همچنین اشیای پرنده ناشناخته و جز اینها بیان می‌شوند پدیده‌های فراهنجار می‌گویند. وجود چنین پدیده‌هایی از سوی بیشینه دانشمندان پذیرفته نشده است. گروهی که به بررسی دانشگاهی در زمینه وجود چنین پدیده‌هایی (مرتبط با انسان) می‌پردازند فراروانشناسان نام دارند.

== جستارهای وابسته ==

* نهان‌شناسی
* موجودات پندارین
* تندیس‌های گریان
* جادوگری
* معجزه
* فراخوان روح
* جن گیری
* فال و پیشگویی

* نظریه فراهنجار

==منبع==

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.