عدد e

۲٫۷۱۸۲۸۱۸۲۸۴۵۹۰۴۵۲۳۵۳۶۰۲۸۷۴۷۱۳۵۲۶۶۲۴۹۷۷۵۷۲۴۷۰۹۳۶۹۹۹۵…

== تاریخچه ==

=== مساله پریش ===

که به معادله دی موآور معروف است.

نیز به (Cis(x معروف است.

=== معادلات دیفرانسیل ===

که ریشه‌های آن، sهایی است که پاسخ‌های عمومی معادلهٔ دیفرانسیل اصلی را می‌سازد.

== نحوهٔ نمایش ==

=== ارقام اعشار ===

تعداد ارقام اعشار شناخته شدهٔ عدد e به صورت فراینده‌ای در طول دههٔ اخیر رشد کرده‌است. این رشد مدیون بهبود کارایی کامپیوترها و همچنین بهبود الگوریتم‌های محاسبهٔ این ارقام بوده‌است.

== پانویس ==

درج دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.