شیب گوره • علی جعفرسفلی جنگیان رحمت اباد • علی شهرکی تیموراباد علی اباد • علی مدد محمودی پائین ده غلام محمد • علیخان نیک محمد کامخان • علیرضا اسلام اباد حاجی عباس • عنایت سیاه خان • عیسی پیری عبدالله گرگیچ ده مستیخون • عیسی فقیر علی جان بزی شهرکی • غلام رستم خدارحم • غلام گلزار ده سنچولی شندول • غلامحسین لاغری میران ثابت اله • غلامعلی جعفر کوهکن خانی گل محمدرخشانی • غلامعلی سرگزی ملاقاسم عباس رستم • فتح آباد ده اقائی • فخیره سفلی خمک ازاد • فخیره علیا حسن شیخ دادزری • فقیر کلوخی کوشه پائین • قجربارانی دهمرده ملک اباد • قزاق ملک اباد سه قلعه • قلعه حسن ده شیخا حاجی عباس • قلعه دل اسا تپه دز ده اقاجان • قلعه رستم چهارچشم خانه‌های رودباری • قلعه رستم سیاه مرد نوری • قلعه سام حاجی عباس بهرام اباد • قلعه کنگ جهان تیغ پشت اب دغال • قلعه کهنه بندانی بالاخانه • قلعه نو قره باغی کدخدا حاجی علی • کام خان بارکزی • کچکول دراز پسندخان • کدخدا شیرین سالار سارانی • کربلائی حسن نورمحمدهارون حسینا • کربلائی شهباز شریف ریگی حاجی جلایی • کربلائی علی شهرکی ده دیوانه ده ولی داد • کربلایی حسن حلیم خان رحیم خان سارانی • کل کنگ روستائ هاشم اباد حجت اباد کدخدا جبار • کلاته عمر لومار • کمک از توابع زهک • کندرک صادق بوتگو • کندل صدیف خانی عباس • کندو غلامرضاسند گل یوسف حسن • کنگ امام داد ده هیبت عباس خان • کنگ شیرعلی خان گل میر گنبدشاهی • کنگ ملاعبداله امرودی /نمرودئ غلام محمد / غلام محمد پودینه • کول محمدخان • کوه خاجه ده اکبرعباس ده ازاد • کوه خواجه شهدادبالا محمددادی • گرگ ده احمد • گرگیج کندیکه کریم خان • گزمه پلگی ده رحمان • گل محمد چهارخری • گل محمدشیرمحمد مسافر • گل میر دولت اباد قجر /قجر محمد حسن • گلزارپیری ناصرابادسفلی سمندر • گوری ناصرآبادعلیا زورک / زاروک • لجه‌ای ملاعلی ده نورمحمدصفرزایی • لچوی سهراب شیخی سخی اباد • لطفی گرگ عیدوسهراب • لف عباس اباد شیخ ویسی ده عیسی سفلی • لوتک تیلر چنگیزشیرزهی • لوتک حاجی عظیم روستائ رشید ده حسن علی اکبر • لوتک رحیم خان ده حاج اقائی چهارخمی • لوتک شیرمحمد ده ارباب تمبکا • لوتک صفرشاه ده اسکل چونگ مرغان • لوتک گرگ دهکول اسلام نظر • لورگ خاری کرق شاه جان ده عبداله • مارگان سراوانی کرم • مارگان نورمحمدخان عاشقان • مالکی نورئ خیراباد • مجید عیسی زهی براهویی • محمد آباد هراتی غریب • محمد اقا رخشانی اربابی ده گل میر • محمداباد عیسی حاجی • محمداعظم براهویی طفلک • محمدجان جهند جهانگیر • محمدجهانگیر حیات خان ده علی اخوند • محمدصفر علی محمدپیرمرد جی سرخ علیا • محمدصفرشاه نظر علی صوفی موسی شهباز • محمدقاسم ده سرحدی ذوالفقاری • مرادعلی نایب • مسافرکلاتی گل محمدنورئ سدکی • مسکین صفرزائی گلشاه • مشهدی محمد غلامرضا نورئ دکدهمرده • ملا گلاجان اس حاجی سرگزک • ملارحمت • ملاعوض ولی خرمایی • ملک اباد شهرکی ده یادگار جلالی • ملکمحمد گل اباددوم ده موسی محمد • ملکی سیدخان ده رخشانی • ملنگ جما کنگ مزار کلات ملاحسن • ملنگ حسن فراهی اله داد • مندیلان بالا جبار ده جعفرئ • مندیلان پائین هراتی • موسی کوهکن شهرکی ملاعبداله • میرزاخان برج افغان کربلایی غلام • میرزاموسی ریگ آب اقاجان مچک • میرزانبی شیرعلی هاشم رستم • میرگل اله دو میرزاخون • میلک ده حسن علی حسین باقر • میم خان بامری جهانتیغ دهباشی • نایب لجه‌ای گل محمدبیک • ندام ده رضا پیران دخت • ندام غربی کرگزی دهنوپیران • نظرآباد کانال شهرک غلامعلی • نظرشریف پده‌ای حکیم ریگی • نظرگرگیچ حسن رحمان کربلایی عباس • نورئ لورگ باغ سفیدابه • واصلان تیمورابادشیخی کلات حاجی نورمحمد براهویی • ورمال ده کول پشت اب ده کیخا • هاشمزهی عباسعلی ده کمالی • یار محمد /یار محمد رحمت کرتکه • یارمحمدخروط • یوسف اباد چوتوشرقی کلاته عمر —- بلوچستان — بخش آشار: • افشان • ایرافشان • پتکان • پینَگ • سوختگز • ککی • ملک آباد • نلیان • ودگر —- • پسابندر • تیس • کشیک • سرجنگل • ضبطوک • کپوتی • گوربند • مگسان • میلک شهرستان سراوان:—- • [ [پیرسیر

• پسکوه • چگرد (شهرستان دلگان) • حق آباد • سرسوره • قادرآباد(پسکوه) • قنداب • کلپورگان • گرروک(ملک آباد) • گشت سراوان • گل کوشن • گوهر کوه(شهرستان نوک اباد)

== منبع ==

سایت روستا

درج دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *