سیستم

# REDIRECT سامانه

بر طبق فرهنگ Merriam-Webster، واژه “سیستم” از دو بخش تشکیل می شود. بخش اول “sys” است که از واژه لاتین sys ریشه گرفته و به معنای “با هم” است. بخش دوم “tem” است که ریشه از مصدر لاتین ؟؟؟؟ گرفته و به معنای “باعث ایستادن” است.

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.