سنگارد

خرده سنگهایی که زیر فشار یخچال‌های طبیعی نرم و آرد شده باشند را سنگارد می‌گویند. این ذرات بیشتر به ریخت آبگونه شیری رنگ، در آبی که از پایانه یخچال‌ها روان است دیده می‌شوند.

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.