سرینگر (ابهام‌زدایی)

سرینگار به دو مفهوم بکار می‌رود:

* سرینگر (بخش) نام بخشی است در ایالت جامو و کشمیر هندوستان
* سرینگر (شهر) مرکز بخش نامبرده و همچنین پایتخت کل ایالت جامو و کشمیر است.

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.