سرود ملی تاجیکستان

سرود ملی تاجیکستان (که در زبان فارسی تاجیکی نیز با نام سرود ملی معروف است) پس از استقلال تاجیکستان از اتحاد جماهیر شوروی، از سال ۱۹۹۱ رسمیت یافته است. این سرود از سوی گلنظر کِلدی سروده شده و سازنده موسیقی آن سلیمان یوداکوف است. سرود ملی تاجیکستان به زبان فارسی است و متن آن اینگونه است:

> دیار ارجمند ما
> به بخت ما سر عزیز تو بلند باد
> سعادت تو، دولت تو بی‌گزند باد
> ز دوری زمانه‌ها رسیده‌ایم
> به زیر پرچم تو صف کشیده‌ایم
> کشیده‌ایم
> زنده باش، ای وطن
> تاجیکستان آزاد من
> برای ننگ و نام ما
> تو از امید رفتگان ما نشانه‌ای
> تو بهر وارثان جهان جاودانه‌ای
> خزان نمی‌رسد به نوبهار تو
> که مزرع وفا بود کنار تو
> کنار تو
> زنده باش، ای وطن
> تاجیکستان آزاد من
> تو مادر یگانه‌ای
> بقای تو بود بقای خاندان ما
> مرام تو بود مرام جسم و جان ما
> ز تو سعادت ابد نصیب ماست
> تو هستی و همه جهان حبیب ماست
> حبیب ماست
> زنده باش، ای وطن
> تاجیکستان آزاد من

== سرود ملی تاجیکستان به الفبای تاجیکی ==

Диёри арчманди мо,

Ба бахти мо сари азизи ту баланд бод,

Саодати ту, давлати ту бегазанд бод.

Зи дурии замонахо расидаем,

Ба зери парчами ту саф кашидаем, кашидаем.

Зинда бош эй Ватан, Точикистони озоди ман!

Барои нангу номи мо

Ту аз умеди рафтагони мо нишонай,

Ту баҳри ворисон чахони човидонай,

Хазон намерасад ба навбаҳори ту,

Ки мазраи Вафо бувад канори ту, Канори ту.

Зинда бош эй Ватан, Точикистони озоди ман!

Ту модари ягонай,

Бақои ту бувад бақои хонадони мо,

Мароми ту бувад мароми чисму чони мо,

Зи ту саодати абад насиби мост,

Ту ҳастиву ҳама чаҳон ҳабиби мост, ҳабиби мост.

== آوانویسی تلفظ تاجیکی سرود ملی ==

مردم تاجیکستان زبان فارسی تاجیکی را به دو خط فارسی و سیریلیک می‌نگارند، که دومی میراث شوروی سابق است. در لهجه فارسی تاجیکی، واژه‌های، صدای «آ» با حرف o نمایش داده می‌شود. اگر سرود را با الفبای لاتین بنویسیم (که اصلا مرسوم نیست)، این سرود بصورت زیر تلفظ می‌شوند:

> diyari arjmandi mо,
> ba baхti mо sari azizi tu baland bоd,
> saоdati tu, davlati tu bigazand bоd
> zi durii zamоnahо rasidaеm
> ba zеri parčami tu saf kašidaеm,
> kašidaеm

> zinda bоš ey vatan,
> tоjikistоni оzоdi man!

> barоi nangu nоmi mо
> tu az umеdi raftagоni mо nišоnaei,
> tu bahri vоrisоn jahоni jоvidоnaei,
> xazоn namеrasad ba navbahоri tu,
> ki mazrai vafо buvad kanоri tu,
> kanоri tu

> zinda bоš ey vatan,
> tоjikistоni оzоdi man!

> tu mоdarе yagоnaei,
> Baqoi tu buvad baqoi xonadoni mo,
> marоmi tu buvad marоmi jismu jоni mо,
> zi tu saоdati abad nasibi mоst,
> tu hastivu hama jahоn habibi mоst,
> habibi mоst

> zinda bоš ey vatan,
> tоjikistоni оzоdi man!

==سرود جمهوری شوروی سوسیالیستی تاجیکستان==

> چو دست روس،
> مدد نمود،
> برادری خلق سووت استوار شد،
> ستارهٔ حیات ما شراره‌دار شد.
> گذشته‌های پرافتخار ما
> به جلوه آمدند و در دیار ما، دیار ما
> مستقل دولت تاجیکان برقرار شد.
> به حال تب
> درون شب
> صدای رعد دولت لنین فرا رسید
> ز برق بیرقش سیاهی ستم پرید
> سعادت جاودان در این زمین
> ز پارتیا به ما رسید، به پارتیا صد آفرین
> مرد و آزاده ما را چنین او بپرورید.
> شعار ما
> دهد صدا:
> برابری، برادری میان خلق ما.
> ز خاندان ما کسی نمی‌شود جدا،
> یگانگی را به خود سپر کنیم
> به سوی فتح کمونیزم سفر کنیم، سفر کنیم،
> زنده با ملک ما، خلق ما، اتحاد ما.

==سرود جمهوری شوروی سوسیالیستی تاجیکستان به خط سیریلیک==

Чу дасти рус

мадад намуд,

бародарии халқи совет устувор шуд,

ситораи ҳаёти мо шарорабор шуд.

Гузаштаҳои пурифтихори мо

ба ҷилва омаданду дар диёри мо, диёри мо

Мустақил давлати тоҷикон барқарор шуд.

Ба ҳоли таб

даруни шаб

Садои раъди давлати Ленин фаро расид

Зи барқи байрақаш сиёҳии ситам парид

Саодати ҷовидон дар ин замин

Зи партия ба мо расид, ба партия сад офарин Марду озода моро чунин ӯ бипарварид.

Шиори мо

диҳад садо:

Баробарӣ, бародарӣ миёни халқи мо.

Зи хонадони мо касе намешавад ҷудо,

Ягонагиро ба худ сипар кунем

Ба сӯи фатҳи коммунизм сафар кунем, сафар кунем,

Зинда бод мулки мо, халқи мо, Иттиҳоди мо.

== جستارهای وابسته ==

* فهرست سرودهای ملی کشورها

== پیوند به بیرون ==

* Tádzsikisztán magyar honlapja – Vocal, instrumental, and soviet version of the Anthem with the current lyrics, featured in Némethy András (Arisztid) “Tádzsikisztán magyar honlapja” website.

درج دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *