سده‌ها

== بر اساس گاه‌شماری میلادی ==

* دوران پارینه‌سنگی
* هزاره ۱۰ پ‌م | هزاره ۹ پ‌م | هزاره ۸ پ‌م
* هزاره ۷ پ‌م | هزاره ۶ پ‌م | هزاره ۵ پ‌م

* هزاره ۵ | هزاره ۶ | هزاره ۷
* هزاره ۸ | هزاره ۹ | هزاره ۱۰
* هزاره ۱۱ و فراتر

== بر اساس گاه شمار هجری خورشیدی ==

بر اساس هجری خورشیدی

* هزاره ۵ (خورشیدی) | هزاره ۶ (خورشیدی) | هزاره ۷ (خورشیدی)
* هزاره ۸ (خورشیدی) | هزاره ۹ (خورشیدی) | هزاره ۱۰ (خورشیدی)
* ”’هزاره ۱۱ (خورشیدی) و فراتر

== بر اساس گاه‌شمار هجری قمری (هجری مهی)==

بر اساس هجری قمری

* هزاره ۵ (قمری) | هزاره ۶ (قمری) | هزاره ۷ (قمری)
* هزاره ۸ (قمری) | هزاره ۹ (قمری) | هزاره ۱۰ (قمری)
* ”’هزاره ۱۱ (قمری) و فراتر

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.