سبزقباسانان

Bucerotidae (مورد مناقشه)

سبزقبایان (Coraciidae)

زنبورخواریان (Meropidae)

هدهدیان (Upupidae)

خانواده‌های این راسته:

* ماهی‌خورک‌ها

== منابع ==

منبع نام سبزقباسانان

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.