ساعد

ساعِد (برابر فارسی سره مصوب فرهنگستان پیشین: اَرَش) {به انگلیسی|Forearm} نام بخشی از دست بدن است که میان بازو و مچ دست قرار گرفته است.

ساعد عضوی از اندام حرکتی جلویی بدن است که در بسیاری از پستانداران، پرندگان و خزندگان وجود دارد و از دو استخوان زند زیرین و زند زبرین تشکیل شده است.

== منابع ==

Wikipedia contributors, “Forearm,” Wikipedia, The Free Encyclopedia, http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Forearm&oldid=198837165

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.