زیست‌فیزیک

زیست‌فیزیک یا بیوفیزیک شاخه‌ای میان‌رشته‌ای از فیزیک است که از روش‌ها و قوانین فیزیک برای بررسی سامانه‌های زیستی و چگونگی کارکرد آن‌ها بهره می‌گیرد.

== گستره کار زیست‌فیزیک ==

زیست‌فیزیک گستره پهناوری از مسائل مربوط به سازوکارهای فیزیکی اصلی که در فرایندهای سامانه‌های زیستی رخ می‌دهند را پوشش می‌دهد. از آن جمله است ساختار و پویایی‌شناسی مولکولها، یاخته‌ها و بافتها، دگرگونی و ترابرد کارمایه (انرژی)، گرماپویایی (ترمودینامیک)، پویایی جمعیتی و الگوبندی تقسیم یاخته ها، زیست‌مکانیک و رئولوژی بافتها، پدیده‌های غیرخطی، الگوبندی سایبرنتیک ریاضی سامانه‌های پیچیده و سرانجام بیوانفورماتیک یا زیست‌شناسی رایانشی. در واقع بیوفیزیک پلی بین فیزیک و زیست‌شناسی می‌باشد. در بیوفیزیک از روشهای طیف سنجی مانند بررسی طیف جذبی در ناحیه نور مرئی-فرابنفش، طیف جذبی در ناحیه مادون قرمز، تشدید مغناطیس هسته، تابش فلورسنت و جذب نور چپ و راست قطبیده دورانی و نیز روشهای دیگر مانند میکروسکوپ الکترونی و پراش اشعه ایکس و نوترون استفاده می شود.

== عناوینی در زیست‌فیزیک و شاخه‌های مربوط ==

* زیست‌آکوستیک
* زیست‌مکانیک
* زیست‌انفورماتیک
* زیست‌مهندسی
* زیست‌سنسور و زیست‌الکترونیک
* فیزیک پزشکی
* نوروساینس
* پیچش پروتئین
* غشاء سلولی
* زیست‌فیزیک مولکولی
* موتورهای مولکولی

== جستارهای وابسته ==

* روش‌های تجربی در زیست‌فیزیک

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.