زاکسن

زاکسن یا ساکسونی {آلمانی|Sachsen} یکی از شانزده ایالت آلمان است. پایتخت این ایالت شهر درسدن است.

== شهرهای مهم ==

* لایپزیگ
* کمنیتز
* فرایبرگ

== پانویس ==

== منبع ==

Wikipedia contributors, “Saxony,” Wikipedia, The Free Encyclopedia, http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Saxony&oldid=195039732 (accessed March 4, 2008).

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.