روانشناسی تحلیلی

* موجودی خیالی به نام گؤائولد در مجموعه تلویزیونی دروازه ستارگان.

* برگرفته از:

http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Goa%27uld_in_water.jpg

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.