روال

روال به زنجیره‌ای از کنش‌ها، وظایف، گامها، محاسبات، تصمیم‌ها و دیگر فرایندها گفته می‌شود که پس از انجام در ترتیب و چیدمان مشخص، نتیجه، فراورده یا دستاورد مشخصی را فراهم می‌کند. هر بار که یک روال را دنبال میکنیم، اگر شرایط دروندادی همان باشد بایستی هر بار همان نتیجه بارهای پیش بدست آید. به روال‌هایی که در جایی نوشته یا ثبت می‌شوند کاردستور (دستورالعمل) یا راهنمای کار نیز گفته می‌شود.

برای نمونه برای پختن یک کیک می‌توان یک روال در نظر گرفت با گامهای زیر:

# باز کردن جعبه خمیر آماده.
# در هم آمیختن خمیر.
# از پیش گرم کردن فر.
# درون تاون گذاردن کیک.
# بیرون آوردن کیک پس از پخت.

== جستارهای وابسته ==

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.