رطب

رطب به خرمای تازه و نورس که رنگ آن تیره نشده است اطلاغ می شود به عبارت دیگر اولین رسیدگی بار نخل را رطب گویند.

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.