رصدگر

کسی که آسمان (به طور خاص پدیده‌های نجومی) را رصد می‌کند رصد گر می‌گویند. رصد به معنای دیدن است. واژهٔ نپاهشگر یا نپاهنده هم برای این کار وجود دارد.

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.