رستمیان

رستمیان دودمانی فارس‌تبار از امامان خارجی اباضی مذهب بودند که از سرزمین فعلی عراق به شمال آفریقا مهاجرت و در شمال آفریقا به پایتختی تاهرت الجزایر از ۷۷۷ تا ۹۰۹ میلادی یک حکومت اسلامی اباضی برپا نموده و قصد قیام و براندازی عباس طوطون حاکم طرابلس را داشتند رستمیان از حمایت آمازیغ‌های شمال آفریقا موسوم به نفوسیه برخوردار بودند. نام این دودمان از رستم بن بهرام بن شهریار گرفته شده‌است.

== فرمانروایان رستمی ==

== منابع ==

موسی، احمد، نوشتاری از عجم با استفاده از : پیوندهای تاریخی و فرهنگی ایران و مغرب؛ فصلنامهٔ پارسی، سال ۵، شمارهٔ ۴.

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.