دورنگار

دورنگار، فکس، یا فاکس {به انگلیسی|fax} ابزاری است که با آن از نوشته‌ها یا تصاویر روی کاغذ داده‌های الکترونیکی گرفته می‌شود و آن داده‌ها معمولاً از طریق خط تلفن از یک نقطه به نقطه دیگر ارسال می‌شود تا با استفاده از دستگاه دورنگار دیگری چاپ بشود.

== پانویس ==

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.