دروازه اسباط

دروازه اسباط نام یکی از دروازه‌های حصار قدیمی شهر اورشلیم در اسرائیل است.

== منبع ==

Wikipedia contributors, “Lions’ Gate,” Wikipedia, The Free Encyclopedia, http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Lions%27_Gate&oldid=194693024

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.