خمر (بستک)

خمر روستای کوچکی در منطقهٔ فرامرزان واز توابع بخش جناح شهرستان بستک هرمزگان است.

== جمعیت ==

جمعیت این روستا ۸۹ نفر ( ۲۰ خانوار ) است. دارای مسجد، دبستان، وآب انبار برکه است. حدود ۱۰۰ اصله نخل دیم و ۵۰ من زمین زیر کشت دارد، در زمینهایش جو و گندم می‌کارند.

== محدوده خمر ==

از شمال دهنو قلندران، از جنوب دهنو خواجه، از مغرب عالی احمدان، واز سمت مشرق به هنگویه محدود می‌کردد.

== پیشهٔ ==

پیشهٔ مردم روستا دامداری وکشاورزی است واز این راه امرار معاش می‌کنند.

== منابع ==

* محمدیان، کوخردی، محمد ، « شهرستان بستک و بخش کوخرد » ، ج۱٫ چاپ اول، دبی: سال انتشار ۲۰۰۵ میلادی.
* عباسی، قلی، مصطفی، «بستک وجهانگیریه»، چاپ اول، تهران : ناشر: شرکت انتشارات جهان معاصر، سال ۱۳۷۲ خورشیدی.
* سلامی، بستکی، احمد. (بستک در گذرگاه تاریخ) ج۲ چاپ اول، ۱۳۷۲ خورشیدی.
* بالود، محمد. (فرهنگ عامه در منطقه بستک) ناشر همسایه، چاپ زیتون، انتشار سال ۱۳۸۴ خورشیدی.
* بنی عباسیان، بستکی، محمد اعظم، « تاریخ جهانگیریه» چاپ تهران، سال ۱۳۳۹ خورشیدی.
* الکوخردی، محمد، بن یوسف، (کُوخِرد حَاضِرَه اِسلامِیهَ عَلی ضِفافِ نَهر مِهران) الطبعه الثالثه، دبی: سنه ۱۹۹۷ للمیلاد.
* بختیاری، سعید، ، « اتواطلس ایران » ، “ مؤسسه جغرافیایی وکارتگرافی گیتاشناسی، بهار ۱۳۸۴ خورشیدی.

درج دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.