جعفر شمس لنگرودی

آیت‌الله جعفر شمس لنگرودی امام جمعه سالهای پس از انقلاب لنگرود بوده است. وی در ادبیات فارسی و عرب تبحر داشته و شعر نیز می‌سروده. نام خانوادگی وی جواهری و تخلص ادبی او شمس است. او پدر محمد شمس لنگرودی شاعر نوگراست.

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.