جاینام

جاینام (Toponym) به معنی نامهای گیتاشناختی (جغرافیایی) است. یک جاینام می‌تواند نام یک محل، منطقه، شهر، استان، کشور، قاره و یا هرگونه پدیده زمین‌شناختی مانند کوه، درِیا، دره، تپه و چیزهایی از این دست باشد. همانگونه که دیده می‌شود جایهایی که به آنها نامی تعلق می‌گیرد رویهمرفته بر دو دسته اند:

# پدیده‌های طبیعی
# پدیده‌های ساختگی

به بررسیهایی که درباره جاینامها انجام می‌یابد می‌توان جاینام‌شناسی (Toponymy) گفت.

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.