ثابت فارادی

ثابت فارادی در فیزیک و شیمی به میزان بار الکتریکی موجود در یک مول الکترون گفته می‌شود.

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.