تعاریف مفهوم فلسفه

* ویتگنشتاین می‌گوید: فلسفه نبردی است برعلیه افسون‌زدگی ذهن توسط زبان.

* ارسطو: فلسفه علم به موجودات است از ان جنبه که وجود دارند.

* در تاریخ فلسفه اسلامی: فلسفه عبارت است از علم به موجود بماهو موجود.(که تقلید از نظر ارسطو است)

* کانت: فلسفه شناسایی عقلانی است که از راه مفاهیم حاصل شده باشد.

* افلاطون: فلسفه لذتی گرامی است. خاستگاه فلسفه حیرت در برابر جهان است.

* فیشه: فلسفه علم علم یا علم معرفت است.

* هربارت: فلسفه تحلیل معانی عقلی است.

* فلسفه مدرن: فلسفه یک روش سیّال و تغییر پذیر در مطالعه پدیده‌ها و افکار است.

درج دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.