تشریفات بندری

تشریفات بندری از بدو ورود تا خروج کشتی بدین گونه است:

== اقدامات پیش از ورود کشتی به بندر ==

* تعیین نمایندگی کشتیرانی
* اعلام نمایندگی کشتی به بندر و پذیرش مسئولیتهای مربوطه
* ارسال پیام زمان ورود تقریبی کشتی به لنگرگاه (ETA)

== ورود کشتی به لنگرگاه ==

* لنگراندازی کشتی
* گزارش ورود کشتی، تکمیل فرم ثبت
* هماهنگی نمایندگی کشتیرانی برای پاس کشتی و سپرده مالی جهت پرداخت حقوق و عوارض و هزینه‌های بندری
* ایجاد پرونده شناور
* هماهنگی دریایی خدمات دریایی

== پاس کشتیها ==

* برافراشتن پرچم زرد
* اجرای پاس کشتی
* نوبت‌گذاری شناورها

براساس نوع، اندازه، آبخور، شناور، نوع محموله، آمادگی کشتیرانی و صاحبان کالا و عملیات غیرتجاری و اضطراری صورت می‌گیرد

== راهنمایی کشتیها ==

* گرفتن راهنما
* انجام عملیات راهنمایی بطور ۲۴ ساعته
* پهلودهی به اسکله مناسب

== تخلیه و بارگیری ==

* عملیات تخلیه و بارگیری

== خروج کشتی از بندر ==

* درخواست خروج کشتی توسط نمایندگی کشتیرانی
* اخذ تایید از مراجع ذیصلاح مانند گمرگ، امور بندری، امور مالی، امور دریایی و قسمت‌های بازرسی ایمنی شناور و غیره
* اخذ اجازه حرکت جهت کشتی
* گرفتن راهنما و هدایت به لنگرگاه

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.