تراگسیل

در ارتباطات، تراگسیل(transmission) عمل فرستادن پیام‌های الکتریکی از جایی به جای دیگر (و نیز انرژی تابنده‌ی متناظری که از رسانهٔ مربوطه می‌گذرد) است.

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.