بینایی سنجی با ستارگان

# REDIRECT بینایی‌سنجی با ستارگان

در خصوص بینایی سنجی با ستارگان می توان گفت که اگر تک چشمی به یک ستاره دور نگاه کردید و آن ستاره را نقطه ای ندیدید یا به عبارتی تار و یک نقطه پخش شده دیدید چشم شما ضعف بینایی دارد. در آن صورت اگر از داخل یک سوراخ کوچک ایخاد شده در یک مقوای سیاه رنگ به آن نگاه کردید و واضح شد شما دارای عیب انکساری (نمره عینک ) هستید و اگرواضح نشد ضعف دید شما به خاطر نمره عینک نیست و یک علت دیکر مثلاً یک بیماری علت ضعف دید شما می باشد. اگر علت ضعف دید نمره عینک باشد در آن صورت یا چشم شما ضعف دوربینی دارد و یا ضعف نزدیک بینی دارد. برای افتراق این دو از هم می توانید سوراخ داخل مقوای سیاه را به چپ و راست در مقابل چشم خود حرکت دهید.اگر هنگام جرکت دست به چپ به نظر رسید که ستاره به سمت راست حرکت می کند ( جرکت مخالف) در آن صورت چشم شما ضعف دوربینی دارد و اگر در هنگام حرکت دست به چپ به نظر رسید که ستاره نیز به سمت چپ حرکت می کند( جرکت موافق) د ر آن صورت چشم شما دارای ضعف نزدیک بینی است و همچنین اگر ستاره را بصورت یک خط کشیده دیدید چشم شما آستیگماتیسم دارد. علاوه بر این اگر در حالت دو چشمی به ستاره نگاه کردید و آن را دو تایی دیدید در آن صورت دارای یک ناهماهنگی عضلانی چشم هستید. ادامه دارد……..دکترعلی میرزاجانی

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.