بطلمیوس (ابهام‌زدایی)

* بتلمیوس منجی نام یکی از جانشینان اسکندر است که فرانروایی مصر را بر عهده گرفت.
* کلاودیوس بتلمیوس یکی از فیلسوفان و اخترشناسان یونان باستان بود.

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.