بستان العارفین وتحفه المریدین

بستان العارفین و تحفه المریدین نام کتابی کهن به فارسی درباره صوفی‌گری است از نویسنده‌ای ناشناس.

برای آگاهی بیشتر نگاه کنید به: دو رساله فارسی کهن در تصوف: منتخب رونق المجالس و بستان العارفین و تحفه المریدین. ویراسته احمدعلی رجائی، تهران ۱۳۵۴.

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.