بزرگای گشتاوری

== جستارهای وابسته ==

* مقیاس ریشتر
* مقیاس شیندو

== منبع ==

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.