برهم‌کنش

بَرهَم‌کُنِش، اندرکنش یا تعامل، عملی است که بین دو یا چند موجودیت، شیء، پدیده، یا فرآیند – که اثر متقابل بر هم دارند – رخ می‌دهد. هنگامی که دو یا چند چیز، به کنش و واکنش (فعل و انفعال) با هم می‌پردازند، گویند که آنها با یکدیگر برهمکنش (یا تعامل) دارند.

== در اجسام ==

برهم‌کنش در اجسام می‌تواند حالت آنها را تغییر داده یا بر نحوهٔ انجام تحول اجسام تأثیر بگذارد.

== در پدیده‌ها ==

در پدیده‌ها برهم‌کنش موجب به وجود آمدن پارامترهای اضافی می‌شود که باید در محاسبات منظور شوند.

== مثال‌هایی از برهم‌کنش ==

* برهم‌کنش مواد محلول در یک حلال (تأثیر متقابل بر میزان حلالیت یکدیگر)؛
* برهم‌کنش کولنی ذرات باردار؛
* قانون سوم نیوتن در مورد نیروها؛
* تعامل انسان و ماشین (تعامل کاربر با واسط کاربر)؛

درج دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.