برج بوعریریج

برج بوعریریج نام استان سی‌ویکم کشور الجزایر است. این استان در شرق الجزایر و ۲۰۰ کیلومتری شهر الجزیره قرار دارد. این استان به خاطر صنایع الکترونیک و مردم خونگرمش معروف گشته‌است. یکی از شهرهای این استان نیز برج بوعریریج نام دارد.

== منابع ==

Wikipedia contributors، “Bordj Bou Arréridj Province،” Wikipedia، The Free Encyclopedia، http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Bordj_Bou_Arr%C3%A9ridj_Province&oldid=174337266 (accessed January ۲۸، ۲۰۰۸).

درج دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.