بانو گشسپ

بانو گُشَسْپ از شخصیتهای حماسی ایرانیان است. او دختر رستم و همسرگیو و مادر بیژن است. وی از زنان جنگاور و پهلوان است. مادر بانوگشسپ خالهٔ کی‌قباد است و به روایتی گلندام نام دارد.

منظومهٔ بانو گشسپ نامه در شرح ماجراها و دلاوریهای وی است.

رستم دختری دیگری نیز (از خالهٔ کی‌قباد) به نام زربانو دارد.

=بانو گشسپ در طو مار شاهنامه=

نام بانو گسسپ در شاهنامه فردوسی نیامده است ولی در طومار شاهنامه به گشسب بانو و کارهای او اشاره زیادی رفته است .بانو گشسپ طبق طو مارها بعد از فرامرز به دنیا آمد ولی از سهراب بزرگتر بود. اشاره شده است که او در لشکر کشی سهراب به ایران با سهراب جنگید و دست او را شکست ولی پیران ویسه وزیر افراسیاب نامه ای از رستم جعل کرد و برای بانو گشسپ فرستاد که ای دختر چگونه جرات کرده ای در کاری که به به مر دان مربوط است دخالت کنی اگر باز نگردی تو را نخواهم بخشید و چنین بود که بانو گشسپ بازگشت. نیز گفته شده است که بانو گشسپ خواستگاران بسیار داشت و کی کاووس پادشاه ایران و طوس و گیو از جمله خواستگاران او بودند ولی بانو گشسپ شرط کرده بود که فقط با کسی ازدواج خواهد کرد که بتواند در کشتی گرفتن او را شکست دهد اما از آن جا که هیچ کس نتوانست این شرط را به جا بیاورد بانو گشسپ سرانجام با خواست پدرش با گیو ازدواج کرد گرچه میگویند که او در شب اول ازدواجش دست و پای گیو را بسته و او را در گوشه ای از خانه انداخته بود. بانو گشسپ به همراه خواهرش زرسپ بانو در جنگ هفت لشکر شرکت داشت . پس از این که بهمن فرامرز را کشت و زال به کوه نزد سیمرغ رفت گشسپ بانو به دنبال زال به کوه رفت.

== منابع ==

* بانوگشسپ‌نامه. تصحیح روح‌انگیز کراچی. تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، ۱۳۸۲.

طومار شاهنامه فردوسی سیداحمد هاشمی، سیدمصطفی سعیدی

درج دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.