بازنشستگی

بازنشستگی به معنی کناره‌گیری از ادامه شغل در اثر بالا بودن سن و گاه در پی بیماری و ازکارافتادگی است.

پایان دوره خدمت برحسب سختی و زیان‌آور بودن کار سال‌ها فرق می‌کند.

== منبع ==

Wikipedia contributors، «Retirement،» Wikipedia، The Free Encyclopedia، http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Retirement&oldid=206387905

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.