بازار سرپوشیده حلم

بازار سرپوشیده حلم از آثار تاریخی استان سمنگان افغانستان است. سازه مذکور تقریباً % ۹۰ از بین رفته بنیاد آن باقی مانده است.

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.