ایلیریا

ایلیریا نام سرزمینی بوده در غرب شبه‌جزیره بالکان. نام آن برگرفته از نام تیره ایلیری از تیره‌های هندواروپایی است که به سامان‌های شرق شبه‌جزیره کوچ کرده بودند. ایلیری‌ها نیاکان آلبانی‌های امروزی هستند.

== تیره‌های ایلیریایی ==

* آلبان Alban
* آربر Arbër
* آردیان Ardian
* دالمات Dalmat
* داردانی Dardani
* داسارت Dasaret
* انکلِیت Enkelejt
* اِئوردِی Eordej
* اپیریوت Epiriot
* یاپود Iapydes) Japod)
* یاپیگ Japyg
* کائون Kaon
* لابئات Labeat
* لیبورن Liburn
* مساپ Mesap
* مولوس Mollos
* پایون Paion
* پارتین Parthin
* پنست Penest
* پیروست Pirust
* تاؤلانت Taulant
* تسپروت Thesprot

Image:IllyrianethnogenesisS.jpg Image:Illyrians.jpg Image:Illyrians proper.png Image:Illyria and Dardania Kingdoms.png Image:KingdomofAgron.png Image:KingdomofTeuta.png Image:228-220BC-DemetriusofPharos.png Image:KingdomofGentius.png

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.