اطلاعات

این نوشتار به واژه «اطّلاعات» به مفهومی که در طول علم(آگاهی) و علم تجربی(دانش) به کار می رود، می پردازد. برای دیگر کاربردها اطلاعات (ابهام‌زدایی) را ببینید.

اطّلاعات {به انگلیسی|Information} در کوتاه ترین تعریف، “داده‌های پردازش شده” است. داده ها(data) مواد خام بالقوه معنی داری هستند که ما آن ها را در راستای شناختن و فهمیدن و حتی تفسیر چیزها، کالاها، رویدادها یا هرگونه هستی ای که در جهان واقعیت و یا دنیای خیال یافت می شوند، به واسطه روش های پژوهشی، ابزارهای شناختی مانند دستگاه زبان، احساسات پنچ گانه، ذهن و مغز و حتی تجربه خود به دست می آوریم. اطلاعات، آگاهی های به دست آمده از عنصرها و رویدادهای جهان هستی است. به زبان محدود تکنیکی، مجموعه ای از نمادهای زبانی معنی دار و پیوسته درباره موجودات است . اطلاعات در زبان انگلیسی(information)از نظمی ساختاری و ذاتی خبر می دهد.

از منظر فلسفه، اطّلاعات مفهومی چندشکلی (polymorphic) و چندمعنایی (polysemantic) است.

== جستارهای وابسته ==

=== مفاهیم در طول اطلاعات ===

* علم
* دانش

=== مفاهیم در عرض اطلاعات ===

* نظریه اطلاعات
* معماری اطلاعات
* فلسفه اطلاعات
* آلودگی اطلاعات
* اقتصاد اطلاعات
* بازیابی اطلاعات
* پردازش اطلاعات
* فناوری اطلاعات
* علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی
* نظام اطلاع‌رسانی
* ماهیت اطلاعات

== منابع ==

Earl Morrogh, Information Architecture, An Emerging 21st Century Profession, Pearson Education, Inc., 2003. ISBN 0-13-096746-7

== پیوند به بیرون ==

* مفاهیم معنائی اطّلاعات دائرهالمعارف فلسفهٔ استانفورد {نشان زبان | en}

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.