اصل هوزیتا-هاتوری

اصل هوزیتا-هاتوری (Huzita-Hatori axioms) مجموعه‌ای از قوانین مرتبط با قوانین ریاضی تا کردن کاغذ است.

قوانین ۱ تا ۶ توسط ریاضیدان ایتالیایی-ژاپنی، هومیاکی هوزیتا، در سال ۱۹۹۲ نوشته شد و این قوانین، عملکردهایی که هنگام تا کردن کاغذ (اریگامی) ایجاد می‌شود را توصیف می‌کنند.

این اصل‌ها نشاندهنده کامل بودن عملکردها در صفحه هستند. و اینکه تمام تاها خطی هستند.

== هفت اصل ==

۶ اصل اول توسط هوزیتا و اصل هفتم توسط کوشیرو هاتوری کشف شده‌است. اصل‌ها به شرط زیرند:

# برای دو نقطه داده شده p۱ و p۲، تنها یک تا وجود دارد که از هر دو نقطه عبور کند.
# برای دو نقطه داده شده p۱ و p۲، تنها یک تا وجود دارد که p۱ را برp۲ تصویر کند.
# برای دو خط داده شده l۱ و l۲ تایی وجود دارد که دو خط را روی هم تصویر کند.
# .برای نقطه داده شده p۱ و خط L۱، تنها یک تای عمود بر L۱ وجود دارد که از p۱ میگذرد.
# .برای نقاط داده شده p۱ و p۲ و خط L۱، تایی وجود دارد که p۱ را بر خط L۱ تصویر می‌کند و از نقطه p۲ نیز می‌گذرد.
# .برای نقاط داده شده p۱ و p۲ و خطوط L۱ و L۲، تایی وجود دارد که p۱را بر L۱ و p۲ را بر L۲ تصویر کند.
# .برای نقطه داده شده p و خطوط L۱ و L۲ تایی وجود دارد که p را بر L۱ تصویر کرده و عمود بر L۲ باشد.

== منبع ==

* Wikipedia contributors, «Huzita-Hatori axioms,» Wikipedia, The Free Encyclopedia, http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Huzita-Hatori_axioms&oldid=65249801 (accessed November ۲۸, ۲۰۰۶).

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.