اصل خوش‌ترتیبی

بنا به اصل خوشترتیبی اعداد طبیعی هر زیرمجموعه غیر تهی از اعداد طبیعی عضو ابتدا دارد.همچنین اصل خوشترتیبی در اعداد صحیح وجود دارد وهر زیر مجموعه نا تهی از اعداد صحیح دارای کوچک‌ترین عضو است.

همچنین در بعضی نوشته‌ها اصل خوشترتیبی بجای قضیه خوش ترتیبی نیز بکار رفته است.

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.