آمادگاه

در ترابری ریلی کارگاه تعمیر و توقف لوکوموتیو و نگهداری تجهیزات و انباشت پارْسنگ را آمادگاه می‌گویند.

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.