آلفا (ابهام‌زدایی)

واژه آلفا به معنی‌های زیر بکار می‌رود:

* آلفا:نام نخستین حرف از حروف الفبای یونانی است.
* ذره آلفا نام ذره‌ای در شیمی است.
* نام یک کانال تلویزیونی گجراتی
* جوخه آلفا، نام یکی از جوخه‌های ویژه روسیه است.

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.