آقا محمدخان

صفحه ی آزمایشی روستای خمس روستای خمس یکی ازروستاهای شهرستان خلخال می باشدکه درعرض جغرافیای ۳۷درجه ۳۱دقیقه ودرطول جغرافیایی ۴۸درجه ۳۸دقیقه ارتفاع ازسطح دریا ۱۹۳۰ متر قراردارد

# REDIRECT اشد که

در

# REDIRECT نام صفحه مقصد

تست

منبع دیگر

منبع من

همان منبع

مطلب من فقط آزمایشی است.

== منابع ==

درج دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.