آفریقایی (ابهام‌زدایی)

آفریقایی در یکی از معانی زیر ممکن است به‌کار رود:

* آفریقایی به معنای اهل قاره آفریقا
* آفریقایی به معنای زبان آفریقایی

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.