آرامگاه شریف خان

آرامگاه شریف خان به‌طرف غرب منارهای غزنی نزدیک بهلول صاحب واقع بوده است مقبره مذکور بصورت گنبدی از خشت پخته دارای تزئینات گچ‌بری دوره غزنوی بوده در مر گاه دیوار درونی گنبد سوره شریف (انما فتحنا) به خط ثلث خوشخط نوشته که بیشتر با تزئینات ریخته در حدود ۴۰٪ تخریب شده.

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.