آب‌خیز

آبخیز به زمین بلندتری نسبت به اطرافش گفته می‌شود که در دامنهٔ دشت و کوهسار باشد و هنگام باران آب آن به سوی زمینهای پائین تر سرازیر شود. باید توجه شود که در ضمن این تعریف لزوما آبخیز با خط الراس یکی نیست.

== منابع ==

* Davie, T. Fundamentals of hydrology, Routedage publication, london, 2002

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.